zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Aktualności
 
2014-11-25
Głosujmy na Koło Gospodyń Wiejskich z Janczewa
Trwa plebiscyt Gazety Lubuskiej na najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich. Głosowanie SMS i internetowe trwa do 8 grudnia 2014 r.
Na KGW Janczewo głosujemy wysyłając SMS na nr 72355 o treści kgwk.8.
Panie zasłużyły sobie na nagrodę, kilkudziesięcioletnią pracą, na rzecz środowiska lokalnego.
 
2014-11-21
Odbiór odpadów gabarytowych!
pobierz 
 
2014-11-20
Uchwała Nr 13/2014
Gminnej Komisji Wyborczej
w Santoku
z dnia 18 listopada 2014 r.

 Uchwała Nr 13/2014 Gminnej Komisji Wyborczej
w Santoku
z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie: ponownego przeprowadzenia głosowania w wyborach Wójta Gminy Santok w dniu 30 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Santoku

uchwala, co następuje:


§ 1
1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. żaden z 3 kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Santok, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. W dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
3. Kandydatami na Wójta Gminy Santok w ponownym głosowaniu są:
1) Pan Grzegorz Marcin Ignatowicz - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Ignatowicza
2) Pan Józef Stanisław Ludniewski - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Ludniewskiego-Lepsze Jutro
4. Głosowanie zostanie przeprowadzone

 
2014-11-19
Uszkodzenie wodociągu w Wawrowie.

PWiK Sp. z o.o. informuje:
W związku z uszkodzeniem przez inwestora zewnętrznego przewodu wodociągowego w dniu 19.11.2014 r. od godz.12:00 do usunięcia awarii nastąpiła przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowościach: Wawrów i Czechów.
Beczkowóz z wodą zostanie podstawiony.
Przepraszamy odbiorców za niedogodności
Wydział Sieci Wodociągowej

 
2014-11-19
Jak głosowaliśmy

18 listopada 2014 o 20.07 Gminna Komisja Wyborcza w Santoku w składzie:
Bobrowska Marta – PRZEWODNICZĄCY
Kubiesa Sylwia Teresa – ZASTĘPCA
Kwiecińska Barbara – CZŁONEK
Ludniewska Barbara – CZŁONEK
Dziuba Tomasz – CZŁONEK
Furmański Ryszard – CZŁONEK
Wołoszczuk Małgorzata Krystyna – CZŁONEK
oddała protokoły z wynikami głosowania Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp. Poniżej oficjalne wyniki naszego głosowania z 16 listopada 2014r.:

 
2014-11-04
Apel do mieszkańców Gminy Santok
Jak już informowaliśmy naszych mieszkańców, w miesiącu czerwcu bieżącego roku, przekazana została do użytku Oczyszczalnia Ścieków w Lipkach Wielkich. Trwa, zatem już trzymiesięczny jej rozruch technologiczny. Przyjmuje ona ścieki wytworzone w wyniku naszej działalności życiowej i gospodarczej.
Cały ten okres trwa dostosowywanie jej technologii mechaniczno-biologicznego oczyszczania dopływających do niej ścieków bytowych.
Największą jednak jej bolączką, są ścieki dostarczane samochodem aseminizacyjnym z szamb mieszkańców oraz nielicznych przydomowych oczyszczalni.
Wielu z nas mieszkańców nie zdaje sobie sprawy z faktu, że szambo to nie jest,, dziura w ziemi, " do której można wrzucać dosłownie wszystko / kubeczki po jogurtach, jednorazowe maszynki do golenia itp./, lecz zbiornik zawierający bardzo skomplikowany wytwór ludzkiego życia i działalności zawierający:
 
KANALIZACJA, ARCHEOLOGIA, GRODZISKO W SANTOKU
2014-11-04
KANALIZACJA, ARCHEOLOGIA, GRODZISKO W SANTOKU
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Santok. Pracom budowlanym, od ich początku towarzyszą archeolodzy. Szczególnie jest to widoczne w Santoku. O dotychczasowych wynikach badań archeologicznych rozmawiamy ze Stanisławem Sinkowskim, archeologiem z Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., który kieruje badaniami w Santoku.
1.Lilianna Brzeska-Kudełka: Na czym polega praca archeologów podczas prowadzonej inwestycji?
Stanisław Sinkowski: W przypadku Santoka, nasza działalność prowadzona jest dwutorowo, są to nadzory archeologiczne i w miarę potrzeb ratownicze badania wykopaliskowe. Pierwsza czynność – nadzory – polega na obserwacji wykopów wykonywanych przez ekipy budowlane. Rejestrujemy pojawiające się nawarstwienia kulturowe oraz towarzyszące im zabytki. W ramach tego etapu prac archeologicznych, ustalamy na których odcinkach budowy należy przeprowadzić ratownicze badania wykopaliskowe.
2.L.B.K. Panie Stanisławie, jakie niespodzianki archeologiczne tkwią w ziemi santockiej? Proszę opowiedzieć o najnowszych odkryciach, o których dużo się mówi w naszej miejscowości.
S.S.Przystępując do badań archeologicznych w Santoku mieliśmy przeświadczenie, że w miejscu położonym "w cieniu" znamienitego grodu – strażnicy i klucza królestwa – czekają na nas obfite żniwa (archeologiczne). Praktycznie od pierwszych dni prac ziemnych, rozpoczętych na ulicy Wodnej i Szkolnej pojawiły się znaleziska potwierdzające
 
Żubr w naszej gminie
2014-11-03
Żubr w naszej gminie

Chrońmy go

Nareszcie doczekałem się spotkania oko w oko z dzikim królem puszczy w pobliskim lesie (6km od mojego miejsca zamieszkania). Polowanie z aparatem było emocjonujące. Podszedłem byka, który waży około 1 tonę na odległość około 15 metrów, gdy odpoczywał w swoim legowisku. Przydałoby się sprowadzić mu partnerkę i pozwolić na rozwój populacji tego zwierzęcia w Puszczy Gorzowskiej, podobnie jak to ma teraz miejsce w pobliskiej Puszczy Drawskiej.
Z publikacji wiem, że liczne stado żubrów żyje tam wiele lat, nie wymaga dokarmiania i jest bardziej dzikie niż stada żyjące w Bieszczadach i Puszczy Białowieskiej. Na pewno obecność żubrów bardzo by poprawiła atrakcyjność turystyczną naszego regionu. To jednak wymaga starań ze strony lokalnych władz, zgody leśników i odpowiednich ministerstw. Myślę, że warto o to zabiegać. Póki co trzeba coś poczynić, by ochronić przed niewłaściwymi ludźmi tego osobnika. Poprzednio spotkałem tutaj żubra w 1992
 
2014-11-03
DLA DOBRA DZIECI WARTO POŁĄCZYĆ SIŁY
O Przedszkolu Gminnym w Wawrowie słów kilka
Strategia rozwoju Przedszkola Gminnego w Wawrowie opiera się na wszechstronnej współpracy placówki ze środowiskiem lokalnym Gminy Santok, a przede wszystkim z organem prowadzącym, na czele którego stoi wójt Gminy Santok Stanisław Chudzik. Oczywiście szereg przedsięwzięć organizowanych jest dzięki życzliwości i ogromnemu zaangażowaniu rodziców, którzy swoimi działaniami wspierają inicjatywy Dyrektora i Rady Pedagogicznej Przedszkola. Wszystkie instytucje i osoby współpracujące z Przedszkolem Gminnym w Wawrowie przyczyniły się do realizacji zadań, które byłyby niemożliwe do wykonania w tak krótkim czasie. Niewątpliwie ludzi dobrej woli w Gminie Santok nie brakuje, łączy ich potrzeba zapewnienia najmłodszym mieszkańcom Gminy jak najlepszych warunków rozwoju. Dzięki temu w roku szkolnym 2013/2014 oraz na początku roku szkolnego 2014/2015 można było w Przedszkolu Gminnym w Wawrowie wprowadzić szereg zmian, które służyć mają realizacji celów zawartych w misji Przedszkola. Rok szkolny 2013/2014 w Przedszkolu Gminnym w Wawrowie rozpoczął się zmianą osoby zarządzającej.
 
Wawrowska Strefa Ekonomiczna
2014-10-17
Wawrowska Strefa Ekonomiczna
 Rada Gminy Santok Uchwałą Nr LIX/329/10 przyjęła Plan Zagospodarowania dla obszaru działek położonych w Wawrowie wzdłuż dróg: powiatowej nr 1406F oraz krajowej nr 22. Tereny te w planach otrzymały funkcję: P,S – tereny planowanej zabudowy przemysłowej, składowej w tym handlu hurtowego. UC, UP – tereny planowanej komercyjnej zabudowy usługowej, handlu, gastronomi, finansów, usług rzemiosła z dopuszczeniem usług publicznych. MU- tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi oraz U – usługi. Na bazie tej uchwały gmina rozpoczęła prace utworzenia na tym obszarze specjalnej Strefy Ekonomiczniej. Tereny te wymagają budowy infrastruktury (droga, wodociąg, kanalizacja) co zostało zapl
 
W zdrowym ciele…zdrowy duch !
2014-10-17
W zdrowym ciele…zdrowy duch !
Słownia na powietrzu.
Nowopowstała w Santoku siłownia na powietrzu, to kolejna dzięki staraniom Urzędu Gminy inicjatywa jaką udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z inicjatywy Leader, która jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 i występuje jako oś 4 tego programu. To już 6 tego typu operacja sfinansowana w ramach tzw. "Małych projektów".
Projekt obejmował zakup 10 elementów wyposażenia wchodzących w skład siłowni, wartość projektu to kwota 43 935,60 zł.
Nowopowstała siłownia służyć będzie nie tylko mieszkańcom Santoka, ale także
 
2014-10-10
Wykorzystanie funduszu sołeckiego w  latach 2010-2014
Baranowice
2010 r. - zakup wiaty przystankowej wraz z montażem 5 249 zł
2011 r. - zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno - wypoczynkowego 4 220 zł
- zakup nagród za imprezy 814 zł
- remont kaplicy cmentarnej Lipkach Wielkich 1 500 zł
2012 r. - organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym 600 zł
- zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego 8 024 zł
2013 r.- zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego 3 500 zł
- wyjazd integracyjny dla dzieci z sołectwa 1 213 zł
- zakup kosy spalinowej, żyłki, oleju i paliwa 2 337 zł
2014 r.- zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego 4 100 zł
- wyjazd integracyjny dla mieszkańców Baranowic 2 000 zł
- zakup paliwa do kosy spalinowej 500 zł
- wynagrodzenie dla pracownika wykonującego koszenie 1 500 zł
Mąkoszyce
2011 r.- remont kaplicy cmentarnej w Lipkach Wielkich 5 498 zł
2012 r.- instalacja oświetlenia ulicznego
 
Informacja na temat budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Santok
2014-09-15
Informacja na temat budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Santok
Inwestycja realizowana w ramach uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG- 6 przewidzianego do realizacji w ramach funduszu spójności inwestorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.
W ramach realizowanych inwestycji wchodzi 7 zadań polegających na:
1.Budowa i przebudowa wodociągu w m. Wawrów oraz odcinków łączących sieć z przyłączami na ternie posesji prywatnych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Sieć wodociągowa będzie wykonana z rur PE100SDR17PN10 o średnicach ∅ 160 – 1.300 mb. sieć wodociągowa ∅ 110 -. 1.362 mb., sieć wodociągowa ∅ 90 - 42 mb, sieć wodociągowa ∅ 63- 21 mb., sieć wodociągowa ∅ 50- 36 mb., sieć wodociągowa ∅ 32- 700 mb. Zgodnie z harmonogramem zadanie ma być zrealizowane do 30 września 2015 r.
2.Budowa wodociągu przesyłowego Warów- Janczewo.
Rurociąg wykonany będzie z rur PE100SDR17PN10 o średnicach ∅ 225- 4.475 mb., ∅ 110-7 mb., ∅ 90 -19 mb., i ∅ 32- 36 mb.
Zadanie ma być zrealizowane do 31 stycznia 2015 r.
3.Budowa i przebudowa wodociągu przesyłowego Janczewo – Gralewo.
Sieć wodociągowa wykonana z rur PE100 SDR17PN10 o średnicach ∅ 160-2452 mb.,∅90-21 mb.,∅ 50 – 3 mb., ∅32-286 mb.
Planowany termin zakończenia zadania do 31 grudzień 2014r.
4.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gralewie.
Sieć wodociągowa będzie wykonana z rur PE100SDR17PN10 o średnicach ∅ 160-279m mb.,∅110- 969 mb.
 
2014-04-24
Harmonogram wizyt Prawnika w Ośrodku Pomocy Społecznej w Santoku
Pomoc prawna osobom pokrzywdzonym przestępstwem współfinansowana ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
 
2013-11-18
INFORMACJA
Urząd Gminy w Santoku przypomina o obowiązku dokonania opłat za rezerwacie miejsc oraz za istniejące miejsca w grobach ziemnych i murowanych na cmentarzach komunalnych gminy Santok
 
2013-10-14
Stawki podatku od środków transportowych od 01.01.2014r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze  zm.) oraz art. 10 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze  zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy wynoszą:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 650,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9,0 tony włącznie - 800,00 zł
c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton - 1100,00 zł
 
[ strona: 1 2 z 2 ] >> koniec
 
 • Helena Hatka Senator Rzeczypospolitej Polskiej
 • MG-6
 • Urząd Wojewódzki
 • Urząd Marszałkowski
 • Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
 • Platforma Usług Elektronicznych
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Związek Miast i Gmin Nadnoteckich
 • Lokalna Grupa Działania
 • Bank Spółdzielczy w Santoku
 • Pro Europa Viadrina
 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Urząd Gminy w Santoku, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok, pow. gorzowski, woj. lubuskie
tel.: (+48 95) 728 75 10, fax: (+48 95) 728 75 11, email: urzad@santok.pl, http://www.santok.pl; https://panel.prologit.pl/
NIP: 5991012158, Regon: URZĘDU: 00054845900; GMINY: 210966906;
kod TERYT 0801062; nr konta: 30837200080000031620000004; EPUAP: /70ai56fbjd/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x