Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Mapa Gminy Santok
Baner

 

 

Urząd Gminy
w Santoku


tel 957287510
fax 957287511
urzad@santok.pl

Mapa
Galerie
MG-6
Helena Hatka Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski
Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
Platforma Usług Elektronicznych
Agencja Rynku Rolnego
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich
Lokalna Grupa Działania
Bank Spółdzielczy w Santoku
Pro Europa Viadrina
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Wawrowska Strefa Ekonomiczna

czytaj więcej

Wawrowska Strefa Ekonomiczna

W zdrowym ciele…zdrowy duch !

czytaj więcej

W zdrowym ciele…zdrowy duch !

EWAKUACJA PRZEDSZKOLA W WAWROWIE

czytaj więcej

EWAKUACJA PRZEDSZKOLA W WAWROWIE

Gminne ćwiczenia ratownicze !

czytaj więcej

Gminne ćwiczenia ratownicze !

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE<br>POMOCY SZKOLE<br>˝Przyjaciele Gorzowskiej Oświaty˝

czytaj więcej

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY SZKOLE
˝Przyjaciele Gorzowskiej Oświaty˝

Informacja na temat budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  na terenie Gminy Santok

czytaj więcej

Informacja na temat budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Santok

˝Santoccy Grodzianie˝ i ˝Wrzosy˝<br>- spontaniczne  spotkanie

czytaj więcej

˝Santoccy Grodzianie˝ i ˝Wrzosy˝
- spontaniczne spotkanie

Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych

czytaj więcej

Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych

Example Frame
Aktualności
 
Wawrowska Strefa Ekonomiczna
2014-10-17
Wawrowska Strefa Ekonomiczna
 Rada Gminy Santok Uchwałą Nr LIX/329/10 przyjęła Plan Zagospodarowania dla obszaru działek położonych w Wawrowie wzdłuż dróg: powiatowej nr 1406F oraz krajowej nr 22. Tereny te w planach otrzymały funkcję: P,S – tereny planowanej zabudowy przemysłowej, składowej w tym handlu hurtowego. UC, UP – tereny planowanej komercyjnej zabudowy usługowej, handlu, gastronomi, finansów, usług rzemiosła z dopuszczeniem usług publicznych. MU- tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi oraz U – usługi. Na bazie tej uchwały gmina rozpoczęła prace utworzenia na tym obszarze specjalnej Strefy Ekonomiczniej. Tereny te wymagają budowy infrastruktury (droga, wodociąg, kanalizacja) co zostało zapl
 
W zdrowym ciele…zdrowy duch !
2014-10-17
W zdrowym ciele…zdrowy duch !
Słownia na powietrzu.
Nowopowstała w Santoku siłownia na powietrzu, to kolejna dzięki staraniom Urzędu Gminy inicjatywa jaką udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z inicjatywy Leader, która jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 i występuje jako oś 4 tego programu. To już 6 tego typu operacja sfinansowana w ramach tzw. "Małych projektów".
Projekt obejmował zakup 10 elementów wyposażenia wchodzących w skład siłowni, wartość projektu to kwota 43 935,60 zł.
Nowopowstała siłownia służyć będzie nie tylko mieszkańcom Santoka, ale także
 
2014-10-16
Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Santok z dnia 8 października 2014r.
w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych.
Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art.8 ust.1 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.), oraz art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Wójt Gminy Santok zarządza, co następuje:
 
2014-10-16
Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Santok z dnia 8.10.2014r.
Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Santok z dnia 8.10.2014r.   w sprawie: wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego.  Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządza się co następuje:   § 1. Dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., wyznacza się: 1)   Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 z siedzibą w Sali Wiejskiej w Czechowie, Czechów 16A   2)   Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 z siedzibą w Sali Gimnasty
 
2014-10-16
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SANTOK Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU
Na podstawie art. 16 § 1 art. 54 oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy  (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Santok Nr XXV/185/12 z dnia 27 grudnia 2012r., w sprawie podziału gminy Santok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, oraz uchwałą Rady Gminy Santok Nr XXXVII/292/14 z dnia 31 marca 2014r., w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczeji zarządzeniem Nr 63/2014 Wójta Gminy Santok z dnia 8 października 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego, podaję do publicznej wiadomości numery i granice obwodów głosowania, siedziby obwodowych komisji wyborczych oraz lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także do głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
 
2014-10-16
DLA DOBRA DZIECI WARTO POŁĄCZYĆ SIŁY

O Przedszkolu Gminnym w Wawrowie słów kilka

Strategia rozwoju Przedszkola Gminnego w Wawrowie opiera się na wszechstronnej współpracy placówki ze środowiskiem lokalnym Gminy Santok, a przede wszystkim z organem prowadzącym, na czele którego stoi wójt Gminy Santok Stanisław Chudzik. Oczywiście szereg przedsięwzięć organizowanych jest dzięki życzliwości i ogromnemu zaangażowaniu rodziców, którzy swoimi działaniami wspierają inicjatywy Dyrektora i Rady Pedagogicznej Przedszkola. Wszystkie instytucje i osoby współpracujące z Przedszkolem Gminnym w Wawrowie przyczyniły się do realizacji zadań, które byłyby niemożliwe do wykonania w tak krótkim czasie. Niewątpliwie ludzi dobrej woli w Gminie Santok nie brakuje, łączy ich potrzeba zapewnienia najmłodszym mieszkańcom Gminy jak najlepszych warunków rozwoju. Dzięki temu w roku szkolnym 2013/2014 oraz na początku roku szkolnego 2014/2015 można było w Przedszkolu Gminnym w Wawrowie wprowadzić szereg zmian, które służyć mają realizacji celów zawartych w misji Przedszkola.

 
2014-10-10
Wykorzystanie funduszu sołeckiego w  latach 2010-2014
Baranowice
2010 r. - zakup wiaty przystankowej wraz z montażem 5 249 zł
2011 r. - zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno - wypoczynkowego 4 220 zł
- zakup nagród za imprezy 814 zł
- remont kaplicy cmentarnej Lipkach Wielkich 1 500 zł
2012 r. - organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym 600 zł
- zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego 8 024 zł
2013 r.- zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego 3 500 zł
- wyjazd integracyjny dla dzieci z sołectwa 1 213 zł
- zakup kosy spalinowej, żyłki, oleju i paliwa 2 337 zł
2014 r.- zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego 4 100 zł
- wyjazd integracyjny dla mieszkańców Baranowic 2 000 zł
- zakup paliwa do kosy spalinowej 500 zł
- wynagrodzenie dla pracownika wykonującego koszenie 1 500 zł
Mąkoszyce
2011 r.- remont kaplicy cmentarnej w Lipkach Wielkich 5 498 zł
2012 r.- instalacja oświetlenia ulicznego
 
2014-10-08
JAKA JEST NASZA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA?
W gminie działa 8 jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP) w tym w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym działają dwie jednostki OSP: Lipki Wielkie i Janczewo. Jednostki te są najlepiej wyposażone i tym samym najczęściej wyjeżdżające do zgłoszeń alarmowych. W strukturach OSP działa blisko 200 czynnych strażaków, z których 100 strażaków posiada uprawnienia do działań ratowniczych. Strażacy dysponują 9-cioma remizami strażackimi, w których zaparkowane są samochody gaśnicze, przechowywany jest sprzęt ratowniczy oraz są bazą do szkolenia, ćwiczenia, itp. Jednostki posiadają łącznie 13 samochodów pożarniczych, w tym: 2 ciężkie, 6 średnich i 5 lekkich oraz 4 łodzie i wiele innego sprzętu jak: piły spalinowe, pompy pływające, itd. W roku 2013 jednostki wyjeżdżały 84 razy do zdarzeń ratowniczych.
 
2014-10-07
Pożar w Urzędzie Gminy!
We wtorek około 1000 wybuchł pożar w Urzędzie Gminy, do akcji wkroczyły jednostki ochotniczej i państwowej straży pożarnej. Ulica Gorzowska została zablokowana przez radiowozy policji. Pod urząd podjechało ratownictwo medyczne z powodu dwóch poszkodowanych osób w wyniku pożaru.
To kolejny etap ćwiczeń jakie zostały zaplanowane i przeprowadzone w tym roku w gminie z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej. W ćwiczeniach udział wzięli saperzy z patrolu rozminowania, z Batalionu Saperów z Krosna Odrzańskiego. Saperzy zaprezentowali swój sprzęt, a w ćwiczeniu zaprezentowali mistrzowskie umiejętności w podjęciu niewybuchu z okresu drugiej wojny światowej, zabezpieczeniu terenu i bezpiecznego wywiezienia śmiercionośnego ładunku. Specjalny sprzęt, ubiory zabezpieczające sapera budziły ogromne zainteresowanie. O godz. 9.00 do Urzędu przyjechał Starosta Gorzowski Józef Kruczkowski z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Wójt Gminy - Stanisław Chudzik przywitał gości i oddał głos w pierwszej kolejności Staroście Gorzowskiemu a następnie Z-cy Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. brygadierowi Robertowi Zaleskiemu, który wprowadził wszystkich w zaplanowaną sytuację kryzysową. Po wystąpieniach, Wójt Stanisław Chudzik rozpoczął ćwiczenia od pierwszego elementu, jakim była ewakuacja urzędu. Ewakuacja została
 
EWAKUACJA PRZEDSZKOLA W WAWROWIE
2014-09-29
EWAKUACJA PRZEDSZKOLA W WAWROWIE
W dniu 23 września 2014 r. w przedszkolu w Wawrowie wybuchł pożar. Pani Dyrektor podjęła decyzję o ewakuacji dzieci i pracowników na plac zabaw. Pożar pojawił się w kuchni przedszkola. Powiadomione zostały siły ratownicze, rozpoczęła się ewakuacja. To dalszy ciąg scenariusza ćwiczenia, w ramach projektu "Miesiąc edukacji dla bezpieczeństwa".
   Wójt Gminy Stanisław Chudzik ocenił przebieg ćwiczeń, sprawność ewakuacji, działania ratownicze. Szczególną uwagę zwrócił na następujące elementy: zasady ewakuacji przedszkolaków, ewakuację dokumentacji przedszkola i mienia ruchomego, wykonywanie czynności przez kierującego ewakuacją - dyrektora placówki, powiadomienie służb ratowniczych (czy było prawidłowe, z zachowaniem kolejności), współpracę i współdziałanie w czasie ewakuacji z działającymi służbami ratowniczymi tj. państwową i ochotniczą strażą pożarną, policją. Strażacy z Państwowej Straży Pożarne z Gorzowa Wlkp. w działaniach użyli sprzęt ratowniczy, w tym 40 metrową drabinę. Funkcjonariusze Policji z Komendy Miejskiej Policji z Gorzowa zabezpieczali ruch drogowy i działania jednostek ratowniczych, w tym OSP z Wawrowa. Po ćwiczeniach i przejściu do szkoły w Wawrowie Wójt Pan Stanisław Chudzik wręczył wszystkim PIERWSZOKLASISTOM kamizelki odblaskowe z napisem PIERWSZAK.
Na naradzie szkoleniowej
 
Gminne ćwiczenia ratownicze !
2014-09-19
Gminne ćwiczenia ratownicze !
W ramach projektu „Miesiąc edukacji dla bezpieczeństwa”, który ma na celu poprawienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy SANTOK, w dniu 16 września 2014 r. w Wawrowie i Lipkach Wielkich krwiobus z Zielonej Góry rozpoczął zbiórkę krwi. Zgłosiło się blisko 30 osób, lecz nie wszyscy mogli oddać ten dar życia. Łącznie zebraliśmy 8,5 litra krwi. Krew oddali mieszkańcy naszej gminy na czele z Wójtem Stanisławem Chudzikiem, strażacy ochotnicy, funkcjonariusze służby więziennej z Zakładu Karnego z Wawrowa a także żołnierze skwierzyńskiego dywizjonu rakiet. Za to wielkie słowa podziękowania. W ćwiczeniach brali udział ratownicy medyczni, którzy badali zawartość cukru we krwi, mierzyli ciśnienie oraz wagę ciała. Z badań skorzystała spora grupa mieszkańców gminy Santok.
O godzinie1100 w Zespole Szkół w Lipkach Wielkich wybucha pożar a dyrektor podejmuje decyzję o ewakuacji uczniów. Wezwano siły ratownicze. Na szczęście to tylko ćwiczenia. Po ćwiczeniach, w szkole, strażacy i policjanci pokazali swój sprzęt ratowniczy. Wójt na naradzie z wszystkimi dyrektorami naszych szkół i przedszkoli oraz oficerami państwowej straży pożarnej i policji dokonał wstępnej oceny ćwiczeń. Wstępna ocena jest
 
LUBUSKIE STOWARZYSZENIE<br>POMOCY SZKOLE<br>˝Przyjaciele Gorzowskiej Oświaty˝
2014-09-18
LUBUSKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY SZKOLE
˝Przyjaciele Gorzowskiej Oświaty˝

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY SZKOLE
"Przyjaciele Gorzowskiej Oświaty"
66-400 Gorzów Wlkp.,ul.Borowskiego 31, tel.: 604 40 27 42

Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole składa serdeczne gratulacje z tytułu przyznania przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., na wniosek dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, honorowego tytułu Przyjaciela Gorzowskiej Oświaty za bezinteresowne wspieranie gorzowskiej oświaty.

 
Informacja na temat budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  na terenie Gminy Santok
2014-09-15
Informacja na temat budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Santok
Inwestycja realizowana w ramach uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG- 6 przewidzianego do realizacji w ramach funduszu spójności inwestorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.
W ramach realizowanych inwestycji wchodzi 7 zadań polegających na:
1.Budowa i przebudowa wodociągu w m. Wawrów oraz odcinków łączących sieć z przyłączami na ternie posesji prywatnych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Sieć wodociągowa będzie wykonana z rur PE100SDR17PN10 o średnicach ∅ 160 – 1.300 mb. sieć wodociągowa ∅ 110 -. 1.362 mb., sieć wodociągowa ∅ 90 - 42 mb, sieć wodociągowa ∅ 63- 21 mb., sieć wodociągowa ∅ 50- 36 mb., sieć wodociągowa ∅ 32- 700 mb. Zgodnie z harmonogramem zadanie ma być zrealizowane do 30 września 2015 r.
2.Budowa wodociągu przesyłowego Warów- Janczewo.
Rurociąg wykonany będzie z rur PE100SDR17PN10 o średnicach ∅ 225- 4.475 mb., ∅ 110-7 mb., ∅ 90 -19 mb., i ∅ 32- 36 mb.
Zadanie ma być zrealizowane do 31 stycznia 2015 r.
3.Budowa i przebudowa wodociągu przesyłowego Janczewo – Gralewo.
Sieć wodociągowa wykonana z rur PE100 SDR17PN10 o średnicach ∅ 160-2452 mb.,∅90-21 mb.,∅ 50 – 3 mb., ∅32-286 mb.
Planowany termin zakończenia zadania do 31 grudzień 2014r.
4.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gralewie.
Sieć wodociągowa będzie wykonana z rur PE100SDR17PN10 o średnicach ∅ 160-279m mb.,∅110- 969 mb.
 
˝Santoccy Grodzianie˝ i ˝Wrzosy˝<br>- spontaniczne  spotkanie
2014-09-12
˝Santoccy Grodzianie˝ i ˝Wrzosy˝
- spontaniczne spotkanie
 Dnia 08.09.2014 w Sali GOK w Santoku odbyło się spotkanie chóru „ Santoccy Grodzianie” i chóru „Wrzosy” z Gorzowa. Obydwa chóry znają się bardzo dobrze, uczestniczą bowiem w gorzowskich festiwalach muzycznych, jak np. „Kresoviana”. Między chórami narodziła się nić sympatii i porozumienia. Członkowie obydwu chórów bardzo się polubili. Zaowocowało to nawiązaniem współpracy artystycznej. Wspólne spotkanie przerodziło się w biesiadę muzyczną. Chórzyści wykonywali wspólnie utwory, począwszy od klasycznych ludowych przyśpiewek przez pieśni powojenne, aż po nowe utwory, w aranżacjach przygotowanych przez instruktorów. Na sali królowała muzyka…i dobre cia
 
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych
2014-09-11
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych
Już niedługo do 100 gospodarstw domowych trafi sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i kartą dostępu do internetu. Ponadto do 50 mieszkańców posiadających sprzęt komputerowy trafią karty dostępu do Intenetu - wartość projektu 3.274.608 zł w 100% finansowany przez UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Nabór do projektu trwa od czerwca 2014 roku. Zagrożeni wykluczeniem cyfrowym mieszkańcy Gminy Santok jeszcze do końca miesiąca wrzesień, mogą starać się o wsparcie. Gmina Santok realizuje projekt pod nazwą " Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych" na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-08-177/12-01 z dnia 06 czerwca 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Podstawowym założeniem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego, jakie występuje na terenie naszej Gminy. Realizacja projektu spowoduje radykalne zmniejszenie się różnic w dostępie do nowoczesnych technik informacyjnych. Mieszkańcy naszej Gminy, którzy doświadczają zjawiska wykluczenia cyfrowego, dzięki wsparciu w ramach projektu, znacznie zwiększą swoje szanse na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez darmowe dostarczenie: Internetu szerokopasmowego; 100 zestawów komputerowych z kartami dostępu do Internetu, 50 kart dostępu do Internetu do gospodarstw domowych mieszkańców gminy Santok oraz
 
III Zawody Towarzyskie w skokach przez przeszkody oraz I Towarzyskie Zawody w Trail
2014-09-10
III Zawody Towarzyskie w skokach przez przeszkody oraz I Towarzyskie Zawody w Trail
Dnia 06.09.2014r. na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Państwa Helmanów odbyły się III Zawody Towarzyskie w skokach przez przeszkody oraz I Towarzyskie Zawody w Trail.
Zawody zostały zorganizowane przez właściciela stajni MH Nowe Polichno Andrzeja Helmana oraz Gminę Santok.
Głównymi sponsorami zawodów byli:
Gmina Santok, Gminny Ośrodek Kultury, Sklep Jeździecki HorseHouse, Szkoła Jazdy JNBT, Western&Hobby, producent pasz Besterly, Hurtownia leków weterynaryjnych LUB-Vet oraz Końmi Malowane.
Były to pierwsze zawody w naszym regionie, łączące dwa światy jazdy konnej, "klasyków" (skoki) oraz "naturalsów" (trail).
Konkurs skoków, "zwykły" : para jeździec- koń miała za zadanie pokonać, w zależności od klasy konkursu, kilka lub kilkanaście przeszkód ustawionych na placu-parkurze, w odpowiedniej kolejności, płynnie, bez zrzucenia poprzeczki przeszkody oraz w jak najkrótszym czasie. Trail natomiast polegał na pokonaniu kilkunastu przeszkód "terenowych" imitujących przeszkody jakie każda para koń- jeździec może napotkać w terenie. W tej dyscyplinie każdy jeździec sprawdzał swoje umiejętności komunikacyjne z koniem oraz jego posłuszeństwo i odwagę.
 
[ strona: 1 2 z 2 ] >> koniec
 
Informacja o odpadach
Biuletyn Informacji Publicznej
środa, 22 października 2014
295 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
imieniny
Haliszki, Lody, Przybysława
Urząd Gminy w Santoku, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok, pow. gorzowski, woj. lubuskie tel.: (+48 95) 728 75 10, fax: (+48 95) 728 75 11, email: urzad@santok.pl, http://www.santok.pl; https://panel.prologit.pl/ NIP: 5991012158, Regon: URZĘDU: 00054845900; GMINY: 210966906; kod TERYT 0801062; nr konta: 30837200080000031620000004; EPUAP: /70ai56fbjd/skrytka
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x